วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ข้อดีและข้อเสีย ของการเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับใครบางคน การมีโอกาสเดินทางไปเรียนต่อและใช้ชีวิตในต่างแดนอาจเป็น
เหมือนฝันที่กลายเป็นจริง แต่ในขณะเดียวกัน การอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน
ท่ามกลางวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยก็อาจกลายเป็นฝันร้ายของใครหลายคน ดังนั้น 
การทำความเข้าใจในข้อดีและข้อเสียของการเรียนต่อต่างประเทศก่อนจะตัดสินใจ
ครั้งสำคัญจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศ

การเรียนต่อต่างประเทศถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดด้วยตนเอง
เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้ชีวิตในต่างแดนจะบีบบังคับให้คุณต้องลงมือ
ทำทุกอย่างเอง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณส่วนตัว จับจ่ายซื้อของ
ทำอาหารหรือทำความสะอาด นอกจากนี้ อิสระเสรีภาพที่คุณได้รับยามอยู่
ไกลหูไกลตาผู้ปกครองก็จะฝึกให้คุณรู้จักรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรม
ของตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เพราะนักเรียนหลายคนอาจเพลิดเพลินไปกับ
การเข้าสังคมและแสงสีของอิสรภาพจนลืมไปว่าจุดประสงค์หลักของกา
รเดินทางมาต่างประเทศครั้งนี้คือความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ประสบการณ์และช่วงเวลายากลำบากระหว่างที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน
จะหล่อหลอมให้คุณแข็งแกร่งและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคุณไปอีกนานหลังจากชีวิตนักเรียนสิ้นสุด
ลงแล้วนอกจากนี้ การเรียนต่อต่างประเทศยังเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้พบปะ
ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมหลากหลายและมุมมองที่แตกต่าง
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับ
คนแปลกหน้าที่มีอัตลักษณ์ต่างไปจากคุณ

ที่สำคัญไปกว่านั้น เมื่อถึงคราวที่คุณต้องเขียนประวัติย่อสำหรับสมัครงานหรือ
 CV คุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศก็ยังเป็นเสมือนจุดขายที่ทำให้ใบสมัคร
ของคุณดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพ
ทางวิชาการของคุณแล้ว  การสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศยังแสดงให้ผู้
ว่าจ้างงานเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ มีความพากเพียร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และพึ่งพาตนเองได้ด้วย

ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศอีกข้อหนึ่งก็คือโอกาสในการลงทะเบียนเรียน
ในสาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนในประเทศของคุณ หลักสูตรในต่างประเทศดังกล่าว
จะเอื้อให้คุณได้ศึกษาวิชาที่คุณสนใจผ่านมุมมองและบริบทของสังคมและวัฒน-
ธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างทางการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดและเสริม
สร้างโอกาสทางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของคุณในอนาคต

ข้อเสียของการเรียนต่อต่างประเทศ

ข้อจำกัดแรกที่ทุกคนต้องเผชิญยามเรียนต่อต่างบ้านต่างเมืองก็คือการอยู่ห่างไกล
ครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเรียนหลายคนที่ไม่เคยจาก
บ้านไปอยู่ที่อื่นเป็นระยะเวลานานๆมาก่อน นอกจากนี้ ประสบการณ์ในต่างประเทศ
ยังอาจเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่สามารถคาดเดามากมาย และหลายครั้งหลายหนก็นำ
ไปสู่ปัญหาและความผิดหวัง

เหตุการณ์เหนือความคาดคิดเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกหากทักษะความรู้
ทางภาษาของคุณไม่เพียงพอที่จะเอื้อให้คุณใช้แก้ปัญหายามเผชิญหน้ากับ
วิกฤตการณ์ที่คับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับคนที่ตั้งใจเดินทางไปศึกษา
หาความรู้เชิงวิชาการในระดับชั้นต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ข้อจำกัดด้านการใช้ภาษาก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจบทเรียน
และการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

นอกเหนือจากเรื่องข้อจำกัดทางด้านภาษา การต้องไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและประสบพบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ประดัง
เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Culture Shockหรือ
อาการช็อคทางวัฒนธรรม ความตระหนกและความรู้สึกสับสนท่ามกลางสังคมและ
วัฒนธรรมใหม่เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่แต่ละคนมีวิธีในการรับมือต่างกันออกไป
ซึ่งก็มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง
จากที่เคยเป็นอยู่ได้ ทำให้ใช้ชีวิตในสังคมต่างประเทศลำบาก

แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าการใช้ชีวิตนอกกรอบวัฒนธรรม
ที่เคยคุ้นจะเป็นการหล่อหลอมให้คุณพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่อความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม การมองต่างมุมของคุณก็จะช่วยให้คุณลดอคติ
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและศาสนา และมีทัศนคติในการมองโลกแตกต่างไปจากเดิม
ซึ่งจะกลายเป็นทุนความรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมและผู้คนในประเทศ
ที่คุณอาศัยอยู่ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผสมผสานอัตลักษณ์เดิมเข้ากับวัฒนธรรมใหม่
อย่างสมดุลในที่สุด

การอยู่ห่างไกลสิ่งที่คุ้นเคยในขณะที่ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆ รอบตัวที่ไม่เคยชิน ไม่ว่า
จะเป็นสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ อาหารการกิน วิถีชีวิต ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่อยู่
อาศัย ผู้คนและข้อจำกัดด้านภาษาไม่ใช่เรื่องง่าย โดยความห่างไกลจากเพื่อน
และสมาชิกในครอบครัวที่คอยเป็นที่พึ่งพิงเมื่อถึงคราวลำบากก็มีส่วนทำให้การ
รับมือกับสถานการณ์ยากขึ้น แต่ก็นับเป็นเรื่องโชคดีที่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการ
สื่อสารอย่างอีเมล์หรือแชทได้ช่วยให้การติดต่อทางไกลกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าในอดีตมากมายนัก   

ควรตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่

คงมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
และชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีกับข้อเสียของการเรียนต่อในต่างแดนเพื่อให้แน่ใจว่า
คุณจะสามารถรับมือกับข้อจำกัดต่างๆ ที่คุณอาจประสบพบเจออย่างถูกวิธี

นอกจากการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วสิ่งที่ควรทำเมื่อตัดสินใจ
เรียนต่อต่างประเทศก็คือการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่หรือลักษณะ
นิสัยโดยทั่วไปของผู้คนในจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทางไปให้ลึกซึ้ง
ในระดับหนึ่ง เนื่องจากแนวความคิดและทัศนคติทางสังคมของแต่ละประเทศล้วน
มีความแตกต่างกันไป ยังคงมีหลายแห่งที่ไม่ให้การยอมรับและเลือกปฏิบัติต่อ
คนบางกลุ่มอย่างไม่เท่าเทียมอยู่ ซึ่งประเด็นเรื่องการกีดกันทางเพศ สีผิวหรือ
ศาสนาเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตในต่างแดนของคุณยากยิ่งขึ้นหากคุณเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการยอมรับในประเทศ

หลังจากได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศแล้วก็ต้องทำการศึกษาราย-
ละเอียดของสถาบันและสาขาวิชาที่หมายปองเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตร
ที่คุณเลือกเหมาะกับจุดมุ่งหมายและความสามารถของคุณที่สุด รวมไปถึง
ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายและข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศที่คุณ
ต้องการเดินทางไปเรียนอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ไปจนถึงกฎหมายแรงงานสำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานพิเศษทำใน
ระหว่างเรียนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

เมื่อพิจารณาไตร่ตรองถึงข้อดีข้อเสียและตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเรียนต่อ
ต่างประเทศแล้วก็จงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง และอย่าด่วน
ท้อถอยเมื่อเห็นวี่แววของปัญหาที่จะเกิดขึ้น พึงระลึกไว้เสมอว่า
การจัดการกับอุปสรรคและความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของ
นักเรียนนอกเป็นส่วนหนึ่งของย่างก้าวแห่งการเติบโต ถ้าคุณเรียนรู้
ที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ไปได้ ตัวคุณเองก็จะเข้มแข็ง
และสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตภายภาคหน้า
ได้อย่างมีสติและวุฒิภาวะมากขึ้น  
ที่มา: http://www.unigang.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น